04/20/2021
  • 04/20/2021
Breaking News

Tag Archives

KEPEMIMPINAN KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

by on 08/04/2017 0
Tantangan dalam Kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq “Dengan kebijakannya, Abu Bakar menyadari bahwa jika Islam hendak disebarkan di antara kabila-kabilah bangsa ‘Arab, dia harus mengerahkan pasukannya untuk membuka daerah baru.karena itu, pada masa kekhalifahannya dimulailah ekspedisi pasukan Islam secara besar-besaran. Dia mengutus pasukan yang dipimpin oleh khalid bin al-Wailid dan Mutsanna bin Haritsah ke Irak... Read More

KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ

by on 07/30/2017 0
Karakter Abu Bakar al-Shiddiq Aku telah diangkat menjadi Khalifah tuan-tuan, padahal aku tidaklah lebih baik daripada tuan-tuan. Kalau aku berbuat baik, bantulah aku; sebaliknya kalau aku menyeleweng, luruskan kembali jalanku. “Abu Bakar termasuk seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, selain seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sebelum dan sesudah kenabiannya. Dia juga... Read More

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (1)

by on 01/18/2017 0
Al-Qur’an merupakan wahyu Allah swt yang originil, di mana fungsinya sebagai pandangan hidup manusia, baik dalam kegamaan maupun sosial kemasyarakatan, telah membawa perubahan besar dalam catatan sejarah dunia. Kalau kita cermati, hampir dua pertiga dari ayat-ayat al-Qur’an mengajarkan tentang persoalan kehidupan sosial di dunia, sedangkan sepertiga sisanya menegaskan ajaran-ajaran yang lebih mengarahkan kepada nilai-nilai... Read More
error: Content is protected !!